Aktualności

Fun­dacja Pomoc Kra­kow­skiemu Ho­spi­cjum
wraz z Mło­dzie­żowym Domem Kul­tury Al. 29 Li­sto­pada 102 Kraków
za­prasza Wszystkie chętne dzieci oraz mło­dzież do udziału w
X Kon­kursie na Pro­jekt Kartki Bo­żo­na­ro­dze­niowej
„DAR NA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA”

Szcze­gó­łowe in­for­macje wraz z re­gu­la­minem kon­kursu
można zna­leźć na stronie Młodzieżowego Domu Kultury


Fun­dacja Pomoc Kra­kow­skiemu Ho­spi­cjum
Za­prasza do sko­rzy­stania z usług:
Wypożyczalni Sprzętu Medycznego w Krakowie i Przemyślu
oraz z oferty
Sklepów Medycznych „Samarytanka”


Miesz­kańców Kra­kowa i okolic

Za­chę­camy do korzystania

z

INTERNETOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


In­for­mu­jemy, że uruchomiliśmy

Naszego FanPage’a na potralu Facebook

na którym pu­bli­ku­jemy bie­żące in­for­macje do­ty­czące Na­szej działalności

Ser­decznie Zapraszamy.